Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Studio 84, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Studio 84.

2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

Alle aanbiedingen en offertes van Studio 84 zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Studio 84. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot. Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject, worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken. Reis en verplaatsingskosten zijn steeds te dragen door de klant, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

3. Annulatie van de bestelling

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Studio 84 haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 1000 EUR.

4. Levering

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Studio 84 niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

5. Risico

Alle goederen – zowel fysieke goederen als digitale bestanden – die toebehoren aan de klant en zich bij Studio 84 bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

6. Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Studio 84 contant betaalbaar. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Studio 84 kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Studio 84. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Studio 84, is de klant aan Studio O 84 een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Studio 84 zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Studio 84 gemaakte creaties niet gebruiken. Oplevering van uitgevoerde werken kan pas gebeuren na betaling van 90% van de facturen. De overdracht van de broncode en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de website, kunnen pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van het contract betaald heeft. Webprojecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 6 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten. Online marketing-trajecten kunnen om planningsredenen niet geschorst worden. Studio 84 is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (vb website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de Klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Studio 84 zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is Studio 84 gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Klant in staat van faillissement is verklaard, de Klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de Klant in staking van betaling verkeert.

7. Aansprakelijkheid – Algemeen

Studio 84 verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Studio 84 zijn middelenverbintenissen. Studio 84 is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Na ontwikkeling van een website voorzien wij in een transparante overdracht en installatie. We voorzien ook een garantieperiode van 4 weken na testoplevering, voor het verwerken van technische bugs. De testoplevering geldt als voorlopige aanvaarding door de klant. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze voorlopige aanvaarding na 4 weken definitief. Studio 84 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Studio 84 zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Studio 84 of een aangestelde. De aansprakelijkheid van Studio 84 met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Studio 84. De totale aansprakelijkheid van Studio 84, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Studio 84 werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Studio 84 geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten. Studio 84 kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto’s of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

8. Aansprakelijkheid software

Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

9. Intellectuele eigendomsrechten

Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Studio 84 ontwikkelde sites. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Studio 84 gecreëerde website worden overgedragen aan de klant, na betaling (artikel 6). Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Studio 84 werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Studio 84 verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

10. Beëindiging van de overeenkomst

Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Studio 84 het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Studio 84 verleende diensten betalen, alsook de kosten die Studio 84 moet maken als gevolg van deze beëindiging, Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Studio 84. Bovendien behoudt Studio 84 het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.  Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

11. Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

12. Verwerking persoonsgegevens

Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Studio 84, heeft Studio 84 de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Studio 84 persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

13. Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat het door Studio 84 voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Studio 84.

14. Overmacht

Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Studio 84 geen controle heeft, bevrijden Studio 84, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

15. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Studio 84 en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

16. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Studio 84. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.

17. De creatie van onderscheidingstekens

Studio 84 heeft de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk te ontwikkelen voor zijn klanten. Het is wel verstaan dat Studio 84 niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. De klant wordt aangeraden contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk. Met ditzelfde gespecialiseerde merkenbureau dient de klant het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt. Studio 84  bespreekt graag verder met de klant hoe de creatie van het logo kan worden aangepakt, en hoe met het gespecialiseerd bureau kan worden samengewerkt. Het aankopen van fonts, stockfoto’s en ander grafisch materiaal gebeurt in overleg met de klant en wordt doorgerekend aan de klant. Dit kan gaan over een jaarlijkse of een éénmalige kost.

30 min

Gratis videogesprek

Waar sta je nu, waar wil je naartoe en hoe kan je dit zo effectief mogelijk bereiken? Boek gratis en vrijblijvend een videogesprek met Studio 84.

Wacht eens even...

Waarom geen gratis en vrijblijvende video call met Studio 84?